sposób obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

gdzies--pomiedzy portal

Temat: Wynagrodzenia w dobie kryzysu.
Firmom w Łódzkiem brakuje pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Poza tym pracodawcy nie znają przepisów, a także stosują niewłaściwe metody obliczania wynagrodzeń. Takie nieprawidłowości wykazały kontrole, jakie w pierwszym kwartale 2009 r. przeprowadził Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. W wyniku kontroli okazało się, że pracownicy nie otrzymywali wynagrodzenia za pracę, zapłaty za godziny nadliczbowe oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Tegoroczne wyniki kontroli wypadły bardzo źle. W I kwartale 2008 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ukarał tylko trzech pracodawców. Jest gorzej nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem, ale także w porównaniu z 2007 r. Wpływ na pogorszenie sytuacji może mieć spowolnienie gospodarcze, które pojawiło się pod koniec 2008 r. Niestety, prognozy finansistów nie są optymistyczne dla pracowników. - Będzie jeszcze gorzej. Firmy nie mają płynności finansowej, więc nie płacą pracownikom. Banki coraz niechętniej udzielają kredytów. A kiedy do zapłacenia jest kilka faktur, to niestety pracownik dostaje pieniądze w ostatniej kolejności. Tylko kontrole zapobiegną dalszym nieprawidłowościom.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2086Temat: Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - ferie zimowe 2009
W związku z pytaniami kierowanymi do WED związanymi z zasadami obliczania wynagrodzenia urlopowego w czasie nadchodzących ferii zimowych przypominamy, że:


Podstawowe zasady obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy zawiera art. 67 K.N. Według nich:
1) za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował,
2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe – oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu:
- wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu,
- z całego okresu zatrudnieniam gdy jest on krótszy od roku szkolnego,
3) jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

Stąd wypływa ważny dla nas wniosek, że średnie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe w okresie ferii zimowych wyliczamy z okresu wrzesień 2008 - styczeń 2009. ( Nie ujmujemy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe za luty 2009 - dwa pierwsze tygodnie)

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego bardziej szczegółowo określa § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.
Źródło: forum.edu.gorzow.pl/viewtopic.php?t=28


Temat: STAŻYSTA, A 13 PENSJA

Art. 4. 1. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 3, wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.


jak dostaniesz to zobaczysz ile
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1753


Temat: zasiłek urlopowy i wczsy pod gruszą
trochę jest tutaj: http://www.45minut.pl/for...anie-vt2526.htm

§ 6. 1. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu.
2. Ekwiwalent za niewykorzystany przez nauczyciela urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu.


Podajesz za mało informacji, by lepiej pomóc
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5390


Temat: zarobki podczas wakacji
księgowa też ma prawo do urlopu podobnie jak i Ty

a w kwestii meritum to nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę czas określony, jeśli umowa zawarta była na cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym nabywa prawa do urlopu w pełnym wymiarze. W Twoim przypadku można było umowe zawrzec na dwa sposoby ustalając termin jej zakończenia
1) na dzień, w którym przypada koniec zajęć w danym roku szkolnym – w tym dniu umowa o pracę rozwiąże się i będzie Ci przysługiwał ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
2) na dzień 31 sierpnia czyli koniec danego roku szkolnego – i wtedy wykorzystasz przysługujący urlop wypoczynkowy w naturze.

a za czas urlopu wypoczynkowego zgodnie z art. 67 KN nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Jeśli były jeszcze dodatkowo jakieś ponadwymiarówki, zastepstwa czy inne dodatkowe zajęcia to liczy sie z tego przeciętną.
Jeśli otrzymałabyś ekwiwalent za niewykorzystany urlop to jego wysokość oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Ale ten ekwiwalent winien byc wypłacony z dniem rozwiazania stosunku pracy czyli z końcem zajęc dydaktycznych (jesli taki termin był w umowie o prace).

Zatem spokojnie poczekaj i wyjasnij sprawę jak juz wróci ksiągowa, chyba że może kadrowa lub inna osoba naliczajaca pensje jest w szkole..
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6358


Temat: dodatki specjalne

czy dodatki specjalne wchodą do podstawy trzynastki?

Tak.

Trzynasta pensja wynosi 8,5 proc. sumy wynagrodzeń otrzymanych przez pracownika w roku kalendarzowym, za który to świadczenie przysługuje. Przy ustalaniu uwzględniamy:
- wynagrodzenia,
- inne świadczenia ze stosunku pracy, przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
- wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
- wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące osobie przywróconej do pracy

W służbie cywilnej w skład wynagrodzenia, w 2009 roku, wchodziły:
- wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy,
- dodatek specjalny
- dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.
- dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego. (urzędnicy SC)
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=113


Temat: odprawa
Znalazłam n/w wyjaśnienie:
Wypowiedzenie umowy na czas określony: kiedy odprawa?
27.03.2008, 11:57


Wypowiedzenie umowy na czas określony: kiedy odprawa?Rozważmy następujący przypadek: pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony z klauzulą o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia. Wręczyliśmy pracownikowi 2-tygodniowe wypowiedzenie, bez podania przyczyny wypowiedzenia. Pracownik pracował od 1 czerwca 2006 r. do 16 lutego 2008 r. (1 rok 8 miesięcy). Czy należy mu się odprawa? I w jakiej wysokości?Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy poznać powód wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Jeżeli przyczyna wypowiedzenia leżała po stronie pracownika, np. osiągał on niskie wyniki pracy, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia odprawy.

Jeśli przyczyna nie dotyczyła pracownika, lecz pracodawcy (np. nastąpiły zmiany organizacyjne w firmie, pracodawca zlikwidował stanowisko pracy, zmienił miejsce świadczenia usług), musi on wypłacić pracownikowi odprawę, gdy zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Jeśli zatrudnia mniej osób na podstawie umowy o pracę, nie musi wypłacać odprawy. Wynika to z przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy.

Warunkiem wypłaty odprawy jest rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że mamy do czynienia z umową na czas określony, w której nie wskazujemy przyczyny. Pracodawca nie musi jej wpisywać w wypowiedzeniu. Wie jednak, jaka była jego przyczyna. W razie sporu sądowego sąd będzie badał przyczynę wypowiedzenia, jeśli pracownik zakwestionuje to, że nie otrzymał odprawy.

Wysokość odprawy zależy od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u pracodawcy. Jeśli pracował krócej niż 2 lata – należy wypłacić odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli był zatrudniony od 2 do 8 lat – przysługuje mu odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Gdy pracował dłużej niż 8 lat - należy wypłacić odprawę w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (art. 8 ww. ustawy).

Wysokość odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2008 r. - kwoty 16 890 zł.

Podstawa prawna:
ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844).
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=60385


Temat: Trzynastka

Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli uwzględniane są następujące składniki wynagrodzenia, które stanowią podstawę obliczenia wysokości "trzynastki":
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
6) wynagrodzenie za pracę w święto,
7) dodatek za uciążliwość pracy,
(jako składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli),
8 ) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
9) wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Do podstawy przy obliczaniu "trzynastki" nie są wliczane:
1) wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
2) wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu szkoleniowego, zasiłek macierzyński)
3) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
Podstawa prawna:
- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737).

Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1828


Temat: dodatek do wynagrodzenia finansowany z UE a trzynastka
Może poniższy cytat pomoże Nadal uważam, że bardzo niefortunnie nazwano te dodatkowe pieniądze, ale co tam - to dodatek charakteryzujący się jakąś tam cyklicznością

Cytat z RP:

Do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia wliczamy te składniki pensji, od których ustalamy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Trzynastka wynosi 8,5 proc. sumy wynagrodzeń otrzymanych przez pracownika w roku kalendarzowym, za który to świadczenie przysługuje.
Przy ustalaniu uwzględniamy:
- wynagrodzenia,
- inne świadczenia ze stosunku pracy, przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
- wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
- wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące osobie przywróconej do pracy.

Trzynastka równa się zatem przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Przy jej obliczaniu pomijamy:
- jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
- wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
- gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
- wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
- nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
- odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
- wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=848


Temat: odprawa,dalsze postepowanie
1. Pewnie że możesz iść z tym do sądu, ponieważ rozumiem że pracodawca już się określił że nie zamierza wypłacić Ci odprawy? Bi jeśli tak nie jest, to radził bym najpierw wysłać do pracodawcy wezwanie do zapłaty odprawy.

2. Pracownik jest zwolniony z kosztów sądowych do roszczeń niepczekraczających 50,000 pln.

3. Ile będziesz czekał, trudno powiedzieć wszystko zależy od sprawności wydziału do którego sprawa trafi. Na pewno sprawa zosanie rozstrzygnięta szybciej niż przez wydział cywilny.

4. Wysokość odprawy reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dokładnie jej artykuł 8, który mówi:

Art. 8. 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36 § 11 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli pracowałeś 3lata i 2 misiące należy Ci się odprawa w wysokości 2 miesęcznego wynagrodzenia.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=4407