Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino

gdzies--pomiedzy portal

Temat: gazetki osiedlowe-nie reklamowe


Witam

Poszukuję kontaktu do duzych spółdzielni mieszkaniowych, które wydają
gazetki osiedlowe dostarczane do mieszkań. Zwykle takie gazetki są
doliczane
do czynszu miesięcznego za mieszkanie.
Nie chodzi mi o ściśle reklamowe gazety a takie z informacjami dla
mieszkańców itp.

Macie może nazwy, adresy takich współdzielni? moze jakies www?


Na Suchaninie i Siedlce jest "Twoja Gazeta". Zdaje sie że mają swoje www.
Niestety ostatniego nr gazety nie mam i nie moge ci podac dokładnego adresu.
Zobacz tez www SM "Suchanino" ul Kurpinskiego. Moze tam będzie adres


Źródło: topranking.pl/1754/gazetki,osiedlowe,nie,reklamowe.php


Temat: Gdańskie domy pod papugami
Gdańskie domy pod papugami
Taaa. Zacznijmy od tego "Panie Redaktorze", że ulica Ojcowska nie jest częścią
Suchanina - to jest bowiem teren Spółdzielni Mieszkaniowej, która wyodrębniła
się z Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ulica Ojcowska Przynależy do
dzielnicy Siedlce, tak samo jak i SM "SUCHANINO".
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,769,81773066,81773066,Gdanskie_domy_pod_papugami.html


Temat: Prokurator?
Prokurator? A po co!
Sami zróbcie porządek z zarządem, radą i Wierzbickim! Jak złożycie
doniesienie do prokuratury, to będą badac sprawę 5 lat i umorza a
was obecny zarząd pusci z torbami.
Poniżej fragment z opinii prawnej (7 stron!!) Ministerstwa
Infrastruktury na ten temat - więcej znajdziecie na stronie
www.mi.gov.pl:

"W wypadku skarg członków na uchylanie się spółdzielni od
przygotowania zmiany statutu i funkcjonowanie organów spółdzielni wg
norm sprzecznych z przepisami prawa, w tym wypadku zebrań
przedstawicieli członków i grup członkowskich, traktowane będzie
jako naruszenie prawa i skutkować będzie wnioskiem ministra
właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej do związku rewizyjnego właściwego dla danej
spółdzielni lub do Krajowej Rady Spółdzielczej, w wypadku gdy
spółdzielnia nie jest zrzeszona w żadnym z regionalnych związków
rewizyjnych, o lustrację problemową takiej spółdzielni, zgodnie z
uprawnieniami o których mowa w art. 93a ustawy Prawo spółdzielcze.
Należy przy tym zaznaczyć, że z uwagi na brak uprawnień organów
administracji państwowej, w tym ministra infrastruktury, do
dokonywania wykładni przepisów prawa oraz wydawania opinii prawnych
w sprawach dotyczących osób prawnych i fizycznych, stanowisko
prezentowane w niniejszej opinii nie ma charakteru wiążącego dla
podmiotów stosujących prawo.
Zwracamy jednak uwagę, że na poprawność powyższej opinii wskazuje
dotychczasowa sukcesywnie kształtująca się jednolita linia
orzecznictwa sądów, które są organami uprawnionymi do dokonywania
wykładni przepisów prawa, w tym wypadku przepisów art. 9 ust. 1 i 2
noweli. Poniżej przytaczamy fragmenty niektórych, istotnych dla
omawianej problematyki, orzeczeń sądowych.
W wyroku z dnia 10 października 2008 r. sygn. akt I C 773/08 Sąd
Okręgowy w Gdańsku uchylając uchwały podjęte przez Zebranie
Przedstawicieli SMSuchanino” w Gdańsku, podkreślił w uzasadnieniu,
iż “Bez znaczenia pozostaje fakt, że do Trybunału Konstytucyjnego
zgłoszono wnioski o zbadanie zgodności kilku przepisów tej ustawy
(noweli – przypisek MI) z Konstytucją RP, bowiem do momentu
rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego o ewentualnej niezgodności
z Konstytucją RP zaskarżonych przepisów, przepisy te zachowują pełną
moc obowiązującą i winny być stosowane przez podmioty, których
zakresu działania dotyczą. Niewprowadzenie (...) do statutu
Spółdzielni wymaganych zmian nie może być tłumaczone ewentualną i
czysto hipotetyczną koniecznością przywrócenia treści statutu do
brzmienia sprzed nowelizacji – w przypadku wydania przez Trybunał
Konstytucyjny wyroku uznającego przepisy tej ustawy za niezgodne w
Konstytucją.”.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,87122,106044538,106044538,Prokurator_.html


Temat: Wielka awantura na zebraniu w RSM
Zebranie Przedstawicieli i jego wazność
Podaję fragment wyroku sądu okręgowego w Gdańsku w zwiazku z pozwem
członkow spółdzielni Suchanino, z którego wynika, co warte sa teraz
zebrani przedstawicieli i podejmowane przez nie uchwały. Niech
prezes Pytlarz troche ruszy mózgownicą!

"Sąd doszedł do przekonania, że podjęte w dniu 15 maja 2008 roku
uchwały zostały wydane w celu pokrzywdzenia członków Spółdzielni
Mieszkaniowej "Suchanino" z siedzibą w Gdańsku. Ustawa nowelizująca
z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła
szereg korzystnych dla jej członków przepisów, przyznając członkom
spółdzielni mieszkaniowych dodatkowe uprawnienia umożliwiające
bezpośredni wpływ na działalność spółdzielni, m.in. poprzez
skuteczniejszą kontrolę jej organów. Art. 83 ust. 1 ustawy
stanowi: "Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być
zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut
tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni
mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone
na części", Jedynym podmiotem uprawnionym do podejmowania uchwał
jest zatem - na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów - walne
zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej, który to organ nie może być
zastąpiony przez zebranie przedstawicieli. Dokonując wykładni
językowej i celowościowej przepisu art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca
2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw uznać należy; ze postanowienia
statutów regulujące funkcjonowanie zebrań przedstawicieli pozostają
w mocy do czasu zarejestrowania zmian w KRS, ale pod warunkiem, że
spółdzielnia złożyła w ustawowo określonym terminie (do dnia 30
listopada 2007 roku) wniosek o wpisanie tych zmian do Krajowego
Rejestru Sądowego. Nie ulega wątpliwości, że Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Suchanino" nie dostosowała swego statutu do wymogów
określonych ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Uchwały z dnia 15 maja 2008 roku podjęte zostały przez
zebranie przedstawicieli członków spółdzielni, a nie - jak wymaga
tego przepis art. art. 83 ust. 1 ustawy nowelizującej - walne
zgromadzenie członków spółdzielni. Spowodowało to naruszenie prawa
każdego z powodów do dokonania oceny działalności Członków Zarządu w
bezpośrednim głosowaniu, które to uprawnienie przyznawała im treść
przepisu art. 83 ustawy nowelizującej. Tym samym od 1 stycznia 2008
r, występował w spółdzielni organ nieprzewidziany w przepisach prawa
w postaci Zebrania Przedstawicieli Członków. Organ ten nie był
władny podejmować żadnych uchwał, zaś podjęte przez niego wszelkie
Uchwały są na podstawie art, 58 kodeksu cywilnego jako sprzeczne z
prawem bezwzględnie nieważne."
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,91331083,91331083,Wielka_awantura_na_zebraniu_w_RSM.html